Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Ea Siên năm 2023 (03/03/2023, 15:23)
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Ea Siên năm 2023 (đính kèm tại đây   /documents/1397865/0/3.+KE+HOACH+TUYEN+TRUYEN+CCHC+2023.pdf/f5b4b012-b5f1-49e3-8fba-c8292e68d626 )
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk