Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (23/02/2023, 14:16)

 

- Công văn số 14/UBND -VP, ngày 21/02/2023 của xã Ea Siên về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (đính kèm tại đây)

/documents/1397865/3932449/Lay+y+kien+duu+thao+Luat+Dat+dai.pdf/61a6afa7-c4dd-459d-9afe-4d5c862b59f4

- Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); 

/documents/1397865/3932449/Cv+237+-+Du+thao+luat+dat+dai+%281%29.doc/3ad8b3d6-d0ae-49f4-a866-5c00e6d9ddc5

- Công văn số 237/UBND-TNMT ngày 09/2/2022 của UBND thị xã về việc tổ chức lấy ý kiến hân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

/documents/1397865/3932449/Cv+237+gop+y+du+thao+luat+dat+dai.pdf/13e3c7b0-8a4d-45f9-8d4c-25e3bab36c7f

Other news
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk